Postitused

Septikud – miks ja kuidas?

Septik on mahuti, mis on jagatud kahe vaheseina abil kolmeks erinevaks sektsiooniks. Septikute valmistamisel kasutatakse polüestervaiku. Septiku seinapaksus on orienteeruvalt toote suurusest 6-15mm. Septikute valmistamisel lisatakse tootele iga 60cm tagant 10 cm laiune tugevdus riba. Septikut suurust valides peaks arvestama, et minimaalne septiku maht on 500 liitrit elaniku kohta. Majapidamis- ja saunavesi juhitakse esmalt septikusse ning pärast kahe- või kolmekambrilist septikut pinnaspuhastisse, mis on üles ehitatud kas imb- või filtersüsteemina, ning WC-vesi kogutakse eraldi mahutisse ja veetakse asula reoveepuhastisse;
Kõige lihtsamalt seletatult on septik mahuti, mis on jagatud kahe vaheseina abil kolmeks erinevaks sektsiooniks. See, kui suured ja mis mahuga septikud on, oleneb kliendi soovidest ning septiku kasutusest. Seinade paksus on erinev vastavalt toote suurusele, jäädes 6-15 mm vahemikku. Septikute valmistamisel kasutatakse reeglina tugevdatud klaasplasti (GRP), mis muudab septikud tugevaks ja vastupidavaks. See, kui suurt septikut kasutada, oleneb samuti kliendi vajadustest. Suurused septikute valmistamiseks on vahemikus 2000–4 000 liitrit. Arvestama peaks sellega, et minimaalne septiku maht on 500 liitrit elaniku kohta. Kui septik on liiga väike, siis saab see ruttu täis ja kasutusmugavus kannatab. Üldiselt on vaja septikut tühjendada vähemalt kord aastas. Soovituslik on see pärast tühjendamist täita see puhta veega, et vältida ummistusi vaheseintes olevates kanalites.
Kuidas aga üks septik töötab ning reovett puhastab? Selgitame seda kolmesektsioonilise septiku näitel:
Reovesi siseneb kõigepealt esimesse kambrisse, mis on täiendava rasvaärastajaga varustatud kamber. Tänu kambri pikale settealale langevad rasked osakesed põhja ja kerged kerkivad pinnale. Suurem osa tahketest jäätmetest jääb sellesse kambrisse.
Selginud reovesi saabub teise kambrisse vaheseinas oleva ava kaudu. Augu paigutuse tõttu suubub kambrisse ainult vee vahekiht, mille järel viimasedki veest raskemad või kergemad osakesed välja settivad.
Viimases kambris eraldatakse veest ka peaaegu vee erikaaluga võrdse erikaaluga tahked osakesed. Sellest kambrist suunatakse puhtaim vahekiht jaotuskaevu kaudu imbtorudesse, kus mikroobid söövad ära vees lahustunud toitained.
Selleks, et tagada septiku parim võimalik toimimine, tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, kuhu septik paigaldatakse. Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste pinnase liigiga, pinnavormidega, põhjavee tasemega, krundi piiridega ja vahemaaga lähima veekoguni. Asukoha valikul on vaja täita kohalike ametnike juhiseid ja ettekirjutisi. Valla keskkonnaametnik aitab koha valiku ja mõõdistamisega seotud probleemide korral. Asukoha valikul tuleb veel silmas pidada tühjendusauto ligipääsu võimalust. Mahuti ja imbväljaku peal ei tohi liikuda transpordivahenditega. Soovitav on teha paigalduseskiis koos mõõtudega. See aitab hiljem õuepeal tehtavate ehitustööde käigus vältida paigaldatud süsteemi vigastamist.
Lisaks asukohale on oluline ka septiku nõuetekohane paigaldamine. Hoolikalt teostatud paigaldus tagab selle, et süsteem funktsioneerib ettenähtud viisil. Mahuti ja torude paigaldamine käesoleva juhendi ning üldiste heade ehitustavade kohaselt tagab reovee liikumise läbi süsteemi planeeritud viisil ja võimaldab selle häireteta töö. See pikendab mahuti tühjendamise intervalle ning vähendab võimalikku hoolduse vajadust.